top of page

PRIVACY POLICY

Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan.

 

Het Fietslab BV, gevestigd aan Sint-Maartenstraat 20a, 3000 Leuven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.fietslab.be

Sint-Maartenstraat 20a, 3000 Leuven

+32 16 35 35 32

E-mailadres: hallo@fietslab.be

 

1. Doel van het privacybeleid

Het Fietslab hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat u erop vertrouwt dat we uw persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacybeleid, dat van kracht is wanneer u gebruik maakt van onze diensten (dit zijn alle activiteiten met betrekking tot onze webshops en fysieke winkels, inclusief de verkoop van onze producten).

Dit privacybeleid wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacybeleid bevatten alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, online identifiers, e-mailadres, factuur- en leveringsadres of vorige aankopen.

 

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de 'General Data Protection Regulation' of 'GDPR' genoemd).

 

Als uw verwerkingsverantwoordelijke (data controller) bepalen wij waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid schetst welke persoonsgegevens we over u verzamelen, op welke rechtsgronden we ons baseren om uw persoonsgegevens te verzamelen, hoe we uw persoonsgegevens beschermen, aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken, indien nodig buiten de Europese Unie. Bovendien bepalen we ook hoe lang we uw persoonsgegevens moeten bijhouden en welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens op het juiste moment veilig en definitief te verwijderen.

2. Wie controleert uw persoonsgegevens?

Het Fietslab BV is de controller van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Ons hoofdkantoor bevindt zich in de Sint-Maartenstraat 20a, 3000 Leuven, België. Het Fietslab BV is geregistreerd in België onder ondernemingsnummer BE 0695.389.040.

 

Het Fietslab BV waakt er nauwlettend over dat de persoonsgegevens worden bijgewerkt, dat de onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Het Fietslab BV zorgt ervoor dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot de persoonsgegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot wat nuttig is voor de uitoefening van hun taken of voor de behoeften van de dienst.

Het Fietslab BV informeert alle personen die onder zijn gezag handelen, over de bepalingen en over alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

3. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

3.1. Persoonsgegeven die we over u verzamelen

Omdat wij dataprivacy zo belangrijk vinden, willen we open en transparant blijven over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Het Fietslab zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen wanneer dat nodig is in het kader van onze diensten.

Afhankelijk van uw gebruik van onze diensten en onze websites kunnen wij dan ook volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en bekendmaken (m.a.w. verwerken): uw contactgegevens, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. We kunnen ook informatie over betalingen, kredieten en bestellingen verzamelen. Als u reeds een ‘Het Fietslab’-account hebt, verzamelen en verwerken we bovendien andere informatie die u identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren voor de levering van onze diensten en van ‘Het Fietslab’-producten. Dat kan gaan om uw klantnummer, uw geboortedatum, uw vorige aankopen en winkelvoorkeuren en uw surfgedrag op onze websites.  We nodigen u uit om de volgende hoofdstukken te lezen voor meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adres

 • Gsm-nummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaattype

 • Bankrekeningnummer

 • Btw-nummer (in geval van bedrijven)

 • aantal en type fietsen in uw bezit

 • technische gegevens die verband houden met uw fiets (bv.: framenummer, nummerplaat, leeftijd van de fiets)

 • gegevens die wij ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze diensten (bv. kilometerstanden van uw fiets, frequentie van bezoek aan onze winkel en atelier)

 

Ook al worden we technisch gezien als 'data controllers' (verwerkingsverantwoordelijken) beschouwd, toch blijft de uiteindelijke controle over uw persoonsgegevens steeds in uw handen. Indien u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, hebt u het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie te krijgen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons ook vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. Vervolgens zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn. Wanneer dat technisch haalbaar is, hebt u het recht om te vragen dat Het Fietslab uw persoonsgegevens doorstuurt naar een andere onderneming van uw keuze.

 

Het Fietslab verwerkt geen zogeheten ‘gevoelige’ gegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben op (N.B. de lijst is waarschijnlijk niet exhaustief) uw ras of etnische afkomst, uw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, uw leven en/of uw seksuele geaardheid en uw gezondheid. Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na uw expliciete toestemming en voor doeleinden die u op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is binnen het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de preventieve geneeskunde of de arbeidsgeneeskunde.

3.2. Rechtsgronden voor verwerking

Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij Het Fietslab baseren we ons op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

 1. noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u producten bij ons koopt);

 2. wettelijke verplichting waaraan Het Fietslab is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);

 3. legitieme belangen van Het Fietslab (bv. wanneer we u marketingmails sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u reeds bij ons hebt gekocht);

 4. uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven via uw marketingvoorkeuren of wanneer u deelneemt aan een wedstrijd).

Het Fietslab heeft geen verwerkingsactiviteiten die ingedeeld kunnen worden in het kader van een geautomatiseerd beslissingsproces. De geautomatiseerde beslissing is het vermogen om beslissingen te nemen via technologische middelen, zonder menselijke tussenkomst.

3.3 Marketingmails en nieuwsbrieven

Sommige van onze klanten vinden het fijn om nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten te krijgen. We begrijpen echter dat dit niet voor iedereen zo is. Daarom is de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit betekent dat we u nooit marketingcommunicatie zullen sturen als u dat niet op prijs stelt, tenzij u reeds producten bij ons hebt gekocht.

Als u nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten wenst, kunt u intekenen op onze nieuwsbrieven per e-mail via onze website. In dat geval zullen we uw e-mailadres verwerken. Als u al een ‘Het Fietslab’-account heeft, kunt u uw bestaande marketingvoorkeuren wijzigen met behulp van uw accountinstellingen om zo meer gepersonaliseerde nieuwsbrieven te ontvangen. In dat geval verwerken we de persoonsgegevens die werden verstrekt met betrekking tot uw ‘Het Fietslab’-account, zoals uw naam, e-mail- en postadres, leeftijd, aankoopgeschiedenis en surfgedrag op onze websites.

Zodra u bent ingeschreven, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door Het Fietslab of door een van de externe ontvangers met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, op voorwaarde dat we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen. Als we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel door contact op te nemen met hallo@hetfietslab.be. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

3.4. Informatie die we in onze winkel verzamelen

Wanneer u producten koopt in onze winkel, kunnen we persoonsgegevens zoals uw naam, contactgegevens en beperkte betalingsgegevens verwerken, omdat deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u.

 

Als u reeds een ‘Het Fietslab’-account hebt, kunnen we informatie over u gebruiken. Deze informatie helpt ons immers om aankopen gemakkelijker te maken en komt ook marketingdoeleinden ten goede. We verwerken persoonsgegevens voor deze doeleinden omdat het in ons legitiem belang is om inzichten te verkrijgen over onze klanten die onze producten kopen.

 

Aangezien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door Het Fietslab of door een van de ontvangende derden met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld. Daartoe neemt u contact op met ons via hallo@hetfietslab.be.

3.5. Events en wedstrijdformulieren

Het Fietslab organiseert soms wedstrijden voor klanten. Omdat we de deelnemers moeten identificeren en contact moeten opnemen met de winnaars, hebben we uw contactgegevens en uw leeftijd (om te controleren of u wettelijk mag deelnemen) nodig, evenals alle andere extra informatie die u eventueel aan ons wilt meedelen. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zodat ze prijzen kunnen bezorgen en de levering kunnen opvolgen.

 

Daarnaast organiseert Het Fietslab ook events/workshops. Wanneer u zich inschrijft voor die events/workshops, verwerken wij uw contactgegevens voor uitnodigingen en aanwezigheidslijsten, op basis van de uitvoering van een contractuele relatie. Het Fietslab zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan de derden met wie we mogelijks samenwerken voor deze events/workshops.

 

De GDPR verleent u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Het Fietslab of door een van de ontvangende derden met wie we uw persoonsgegevens voor dit doel hebben gedeeld. Dit betekent dan wel dat we niet langer in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, maar we kunnen uw persoonsgegevens nog steeds bijhouden tot u ons uitdrukkelijk vraagt om ze te wissen.

3.6. Klantendienst

We hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat er snel technische ondersteuning wordt verleend en dat klachten en verzoeken met betrekking tot productgaranties vlot en doeltreffend worden afgehandeld. Daartoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer (bv. voor terugbetalingen), aankoopgeschiedenis en browsingactiviteiten. Wanneer u contact hebt opgenomen met onze klantenondersteuning via de sociale media, kunnen we ook bepaalde informatie over uw social media account verwerken.

 

U hebt het recht om Het Fietslab toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie in te winnen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. In dat geval zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn.

3.7. Persoonsgegevens verzameld en verwerkt via sociale media

Foto's kunnen persoonlijke gegevens bevatten. Wanneer we jouw foto op onze website of in andere marketingkanalen gebruiken, begrijpen we dat we jouw persoonsgegevens - en mogelijk die van anderen - verwerken. Wanneer we jouw toestemming krijgen om je foto voor onze marketing te gebruiken, ontvangen we je toestemming om jouw persoonlijke gegevens - en mogelijk die van anderen - te verwerken. Daarom eisen we dat je garandeert dat je de toestemming hebt gekregen van elk individu in de foto voor distributie op sociale media.

 

Als we je foto voor andere kanalen dan onze website gebruiken, zorgen we ervoor dat je foto veilig wordt behandeld volgens de passende technische en organisatorische maatregelen die we toepassen op alle persoonsgegevens die we verwerken van klanten, websitebezoekers en partners.

 

Volgens het proces dat wordt beschreven in de algemene voorwaarden met betrekking tot het intrekken van je toestemming voor ons om jouw foto te gebruiken, trek jij, wanneer je jouw toestemming voor ons om je foto te gebruiken intrekt, ook je toestemming in om persoonlijke gegevens in de respectieve foto te verwerken. Je kunt je toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar hallo@fietslab.be.

 

4. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

Het Fietslab stelt alles in het werk om te zorgen voor een legale, eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Bijgevolg zullen we uw persoonsgegevens enkel gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben en op voorwaarde dat u op voorhand werd geïnformeerd over de verwerkingsdoeleinden, meer bepaald op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelden.

 

Bovendien garandeert Het Fietslab dat elke verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig, geschikt en relevant is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal Het Fietslab geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.

 

Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens van het allergrootste belang vinden, besteedt Het Fietslab ook veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en van de systemen waarin ze zijn opgeslagen. We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen vastgelegd en ingevoerd tegen ongeoorloofde toegang, illegaal gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Zo heeft Het Fietslab er alle vertrouwen in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt op een strikte 'need to know'-basis, waar en wanneer gepast en noodzakelijk.

 

We zijn er ons ten volle van bewust dat bedreigingen evolueren en diversifiëren en we willen uw vertrouwen graag nog heel lang behouden. Daarom herzien en actualiseren we onze veiligheidsmaatregelen en -infrastructuur zodat we de operationele risico's kunnen beperken en onze veiligheidsprogramma's op het niveau van de meest recente industrienormen en beste praktijken kunnen houden.

 

Het Fietslab heeft volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

5. Externe partijen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen

Wanneer het relevant en noodzakelijk is voor het doel van de verwerkingsactiviteit, kan het soms nodig zijn dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan andere relevante organisaties die er kennis van moeten nemen (de zogenaamde 'ontvangende derde partijen'), op basis van ons legitiem belang.

 

Om meer inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren en om u relevantere reclameboodschappen te kunnen sturen, kunnen we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met ondernemingen gespecialiseerd in gegevensanalyse en met adverteerders, op basis van ons legitiem belang. Bovendien kunnen we bepaalde van uw persoonsgegevens delen met externe partijen wanneer u ons feedback en beoordelingen over onze producten geeft.

​​​

 • Naam: VDAB Transit / Categorie: douanekantoor​ / Doel: aanvraag nummerplaat highspeeds

 • Naam: Cyclesoftware​ / Categorie: leverancier IT​ / Doel: winkelbeheer

 • Naam: Wix / Categorie: leverancier IT / Doel: website​

 • Naam: Calendly / Categorie: leverancier IT / Doel: agendaplanning

 • Naam: Admisol / Categorie: leverancier IT / Doel: boekhouding

 • Naam: Tracefy / Categorie: leverancier IT / Doel: gps-tracking fiets

 • Naam: Linka / Categorie: leverancier IT / Doel: gps-tracking fiets

 • Naam: Google / Categorie: leverancier IT / Doel: mailprogramma, analyse websitetrafiek

 • Naam: Meta / Categorie: leverancier IT / Doel: sociale media

 • Naam: Enra / Categorie: verzekeringsmaatschappij / Doel: afsluiten van verzekeringen

 • Naam: Safebike / Categorie: verzekeringsmaatschappij / Doel: afsluiten van verzekeringen

 • Naam: ITAF / Categorie: leverancier IT / Doel: netwerkbeheer

 • Naam: KBC, Cyclis, O2O, Lease a bike, B2Bike / Categorie: leasingmaatschappijen / Doel: fietsleasing

 • Naam: / Categorie: federale overheid / Doel: inschrijven highspeeds

 • Naam: Leveranciers goederen / Categorie: Urban Arrow, Riese & Müller, Tout Terrain, Hase Bikes, Bicicapace, Kona Bicycles, Rascal Bikes, Veloe, Yoonit Bikes, Douze Cycles, Nihola, Omnium, Carla Cargo, Fleximodal, GinkGo, Radkutsche, Bakfiets.nl, Butchers & Bicycles, Ca Goo, Carqon, Pedalpower, Triobike, Gofluo, Thule, Nutcase, Abus, Clarijs, Vaude… / Doel: afhandelen van garanties

Elke keer dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, valt dit onder strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten, waarbij Het Fietslab de verwerkingsverantwoordelijke blijft en de betrokken derden optreden als verwerkers. Het Fietslab beperkt de toegang en overdracht van uw persoonsgegevens tot betrouwbare ontvangende derde partijen die een geschikt niveau van gegevensbescherming kunnen aantonen. Bovendien moeten deze ontvangende derde partijen alle persoonsgegevens vernietigen of teruggeven aan Het Fietslab na het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking en moeten ze bestaande kopieën vernietigen, tenzij het wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens bij te houden.

 

We delen jouw persoonsgegevens met een beperkt aantal (derde) dienstverleners die gevestigd zijn buiten de Europese Unie, zoals Mailchimp. Om een adequaat niveau van bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen, streven wij naar een maximale bescherming van uw gegevens bij deze (derde) dienstverleners.

6. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Als algemene regel houdt Het Fietslab uw persoonsgegevens slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Die noden kunnen echter variëren voor verschillende gegevenstypes in de context van verschillende producten. Daarom kunnen de daadwerkelijke bewaartermijnen aanzienlijk uiteenlopen, bijvoorbeeld:

 • 6 maanden bij de opmaak van een offerte voor de aankoop van een fiets;

 • 1 jaar voor uw contactgegevens naar aanleiding van een testrit met onze voertuigen om eventuele boetes te kunnen beheren;

 • 7 jaar voor boekhoudkundige/fiscale documenten;

 • 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor bewijzen die bewaard worden in het kader van geschillendossiers;

Bovendien zijn er wetten en regelgevingen van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen.

 

Het Fietslab zal er steeds voor zorgen dat u op de hoogte wordt gebracht van de criteria die worden gebruikt om de daadwerkelijke bewaartermijn en de onderliggende redenen ervoor te bepalen. Die hangen af van de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een contractuele relatie met u of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, of we de persoonsgegevens verwerken voor uw eigen legitieme belang, en of Het Fietslab wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bij te houden om te voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen.

 

Voor algemene gegevens van een klant zal die bewaartermijn liggen op 10 jaar na de uitvoering van een laatste commerciële actie, tenzij er nog actief engagement is van de klant ten opzichte van ons door het lezen van (en klikken op links in) nieuwsbrieven.

7. Hoe we uw persoonsgegevens wissen

In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, kunt u uw recht uitoefenen om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist en dat wij ontvangende derde partijen aan wie we uw persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte brengen van dit verzoek. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is in de mate dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (i), als de verwerking gebaseerd was op uw toestemming en u die introk (ii) of wanneer u reeds bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking op basis van ons legitieme belang (iii).

 

Behalve wanneer we een kopie van uw persoonsgegevens moeten bijhouden voor statistische doeleinden, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bv. in verband met de garantieperiode die van toepassing is op producten die door Het Fietslab) werden verkocht) of voor zover we wettelijk verplicht zijn om een kopie van uw persoonsgegevens bij te houden, kunt u erop vertrouwen dat Het Fietslab uw persoonsgegevens ofwel veilig zal verwijderen ofwel voorgoed zal anonimiseren zodra we hebben voldaan aan het oorspronkelijke verwerkingsdoel en wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens bij te houden.

8. Uw rechten als datasubject

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar hallo@hetfietslab.be.

 

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om te verzoeken dat ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn.

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

 

Belgium

Autorité de protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35

1000 Bruxelles / 1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Evenwel kan Het Fietslab niet aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


 

Onderhavige Privacy Policy werd voor het laatste bijgewerkt op 2 april 2024 en is versie 1.0.

bottom of page