top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Identiteit van de verkoper -ondernemingsgegevens 

Het Fietslab BV

Handelend onder de naam: Het Fietslab

Adres: Sint-Maartenstraat 20a, 3000 Leuven, België

E-mailadres: hallo@fietslab.be

Website: www.fietslab.be 

Telefoonnummer: 016 35 35 32

Ondernemingsnummer: 0695.389.040

Btw-nummer: BE 0695.389.040

RPR Leuven

Bankrekeningnummer: BE89 3631 7319 8085

Bic: BBRUBEB

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de website van het Fietslab en op elke offerte voor en aankoop/bestelling die geplaatst wordt bij Het Fietslab door de klant (“Klant”). 

Bij bezoek van deze website dient de Klant onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden. 

Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden door ondertekening van de offerte/bestelbon waarop deze voorwaarden staan vermeld, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden of algemene voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk werden meegedeeld aan Het Fietslab en schriftelijk en uitdrukkelijk door Het Fietslab aanvaard zijn.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Als een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden als nietig wordt beschouwd, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal deze bepaling vervangen worden door een wettelijk geldige bepaling.

 

Artikel 3: Ons aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Het Fietslab niet. Het Fietslab is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het Fietslab is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Het Fietslab of derde partijen waarnaar op de website zou worden verwezen, garanderen niet, noch impliciet of expliciet, dat de website correct, foutloos of virusvrij functioneert, noch dat de inhoud van de website steeds correct of volledig is, en wijzen in dat kader expliciet enige aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade af die voortvloeit uit de toegang en/of het gebruik van de website door de Klant.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om contact op te nemen met onze klantendienst. De klantendienst van Het Fietslab is bereikbaar op +32 16 35 35 32, per e-mail via hallo@fietslab.be, of fysiek tijdens de openingsuren te Sint-Maartenstraat 20a, 3000 Leuven.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Het Fietslab. Het Fietslab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de bestelbon door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

 

Artikel 5: De prijs - betaling

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€), steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

 • Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in btw-tarieven.
   

 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 • Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

 • In geval van kortingsacties die werden gelanceerd na aankoop van het product kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

 

 • Het Fietslab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bv. door onjuiste prijsinvoer of typefouten.

 

 • De betaling van de prijs dient steeds op het moment van het plaatsen van de bestelling te gebeuren.

 

Mocht uitzonderlijk van deze regel worden afgeweken neemt de klant kennis van en aanvaardt de Klant dat bij gebreke aan tijdige betaling van de facturatie (lees: na de vervaldag vermeld op de factuur) en na eerste herinnering conform de regels van het Wetboek Economisch Recht, een verwijlintrest verschuldigd zal zijn zijn op het openstaande factuurbedrag tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

 

Er zal alsdan tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van:

 

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 

Kost van elke bijkomende herinnering na de eerste herinnering zal worden aangerekend aan 7,5 EUR, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

 

Mocht Het Fietslab een betaling verschuldigd zijn aan de Klant geldt een wederkerigheid van bovenstaande principes.

Artikel 6: Conformiteit en Garantie

Krachtens artikel 1649quater van het oud Burgerlijk Wetboek is de verkoper jegens de consument aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat bij de levering van de consumptiegoederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Deze wettelijke garantie bedraagt twee jaar en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

 

Als naast de wettelijke garantie nog aanvullende garanties van toepassing zijn, dan vermelden we dit steeds uitdrukkelijk bij de desbetreffende goederen.


Bij vaststelling van een zichtbaar gebrek moet de Klant Het Fietslab zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient een conformiteitsgebrek door de Klant gemeld worden binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 7: Levering en uitvoering - aansprakelijkheid

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd aan Het Fietslab. Na ontvangst en desgevallende verwerking van het bestelde product wordt de Klant zo spoedig mogelijk in kennis gesteld dat zijn product beschikbaar is voor ophaling in de fysieke winkel.

 

Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

 

Het Fietslab kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering. 

 

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald.

Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

 

Artikel 8: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Het Fietslab, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst met inbegrip van facturatie en levering van de gekochte producten.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens hiertoe worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven.

 

De door de Klant verstrekte gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om de Klant te informeren over ons en onze producten en diensten (direct marketing). De Klant kan zijn toestemming hiervoor steeds gratis intrekken door ons een mailtje te sturen naar: hallo@fietslab.be

 

De Klant beschikt over een wettelijk recht op mededeling en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van zijn  persoonsgegevens. 

De Klant mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Hij kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om zijn gegevens te verwerken, overstijgen. 

Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Het Fietslab, Sint-Maartenstraat 20a, 3000 Leuven, hallo@fietslab.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

Voor meer informatie over de verwerking van de gegevens van de Klant verwijzen we naar onze Privacy Policy.

 

Artikel 9: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie policy.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 10: Overmacht

In geval van overmacht is Het Fietslab niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan Het Fietslab ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief en kosteloos ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

 

In geval van overmacht kan Het Fietslab niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de overeenkomst in de mate dat en voor zover dat het gevolg is van een overmachtsituatie.

 

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil van Het Fietslab en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt begrepen, zonder limitatief te zijn: (verkeers)ongevallen, pandemieën, terroristische daden en oorlogsdaden, virussen of bugs, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website en de niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag men bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 12: Klantendienst – klachtenregeling

De klantendienst van Het Fietslab is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 35 35 32, via e-mail op hallo@fietslab.be of per post op het volgende adres Sint-Maartenstraat 20a, 3000 Leuven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.  

 

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Klant kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl 

bottom of page